Bekijk nieuwsberichten over preferentiebeleid en generieke geneesmiddelen door de Vereniging Generieke Leveranciers Nederland.

PERSBERICHT: Falsified Medicine Directive schoolvoorbeeld overbodige Europese regelgeving

FMD oorzaak nieuwe problemen en lost probleem vervalste geneesmiddelen niet op

Utrecht – 9 februari 2019 – Vandaag wordt de Falsified Medicine Directive (FMD) van kracht. Het doel van dit stukje wetgeving is om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in het reguliere proces van geneesmiddelenverstrekking bij patiënten terecht komen. FMD heeft uitsluitend betrekking op geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven en alleen via een apotheek aan een patiënt mogen worden afgeleverd. De unieke identificatiecode moet de veiligheid van de patiënt verbeteren, maar beveiligt niet de distributie van vervalste geneesmiddelen die veelal via internet of een niet reguliere weg zijn verkregen. De invoering van FMD is daarmee nodeloos en gaat vele miljoenen Euro’s kosten. Kosten die worden doorberekend aan de patiënt.

Met de nieuwe regelgeving zullen vervalste geneesmiddelen niet meer via de apotheek bij een patiënt terecht komen. “In Nederland worden geen vervalste geneesmiddelen via de apotheek aangeboden aan het publiek,” aldus Jan Broeren, voorzitter van de Generieke Leveranciers Nederland. “Er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat ten gevolge van FMD er minder vervalste geneesmiddelen via internet in omloop zullen komen. De regel is een wassen neus! Wat wel zorgelijk is, is dat de invoering van de FMD behoorlijke kosten met zich meebrengt voor de farmaceuten en die kosten worden omgeslagen naar de medicijnkosten.”

Huidige regulering

De geneesmiddelenmarkt is sterk gereguleerd. Fabrikanten worden streng gecontroleerd door internationale en nationale instanties. Bij invoer van geneesmiddelen in de EU moet er nogmaals een controle uitgevoerd worden door gecertificeerde laboratoria. De groothandels in Nederland betrekken hun geneesmiddelen vanuit dit goed gecontroleerde circuit en apotheken betrekken hun geneesmiddelen van deze groothandels. Als iedere apotheek zich bij zijn inkoop wendt tot een groothandel en iedere groothandel zijn producten afneemt bij de oorspronkelijke leveranciers, die goed gecontroleerd worden, dan is er weinig reden tot zorg.

Neveneffecten invoering FMD

Naast het gegeven dat de FMD het daadwerkelijke probleem niet oplost, veroorzaakt het wel nieuwe problemen, die leiden tot langere levertijden en medicijntekorten:

 1. De nieuwe procedures zullen zeker in het begin vaak aanleiding geven tot (on)terechte alarmeringen, wat leidt tot vertraging bij het afleveren van geneesmiddelen.
 2. Doordat fabrikanten aanzienlijke kosten moeten maken, zullen fabrikanten zich van de markt terugtrekken of hun portfolio beperken. Dat leidt tot schaarser aanbod en schaarser aanbod leidt bijna altijd tot hogere prijzen.
 3. De kosten voor het Nederlandse systeem worden ‘hoofdelijk’ omgeslagen over de leveranciers. Hierdoor krijgen kleinere leveranciers onevenredig hoge kosten voorgeschoteld. Dit verhoogt de toetredingsbarrières voor Nederland en leidt vervolgens tot een verschraling van het aanbod en mogelijk een monopolie- of oligopoliepositie voor een klein aantal machtige multinationale leveranciers. Ook dat zal aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Over Generieke Leveranciers Nederland
De vereniging Generieke Leveranciers Nederland (GLN) bestaat uit zes leveranciers van generieke geneesmiddelen. GLN-leden bieden generieke geneesmiddelen aan voor een eerlijke prijs, bijvoorbeeld in de aanbestedingen van zorgverzekeraars. Op deze manier zorgen de GLN-leden ervoor dat de kosten, voor een groot deel van de geneesmiddelen, in Nederland beheersbaar en betaalbaar blijven.

Preferentiebeleid realiseert jaarlijkse besparing zorgkosten Osteoporose van € 29 miljoen

Utrecht – 19 oktober 2018 – Sinds de invoering van het preferentiebeleid in 2008 is er op zorgkosten voor osteoporose en daaraan gerelateerde aandoeningen, naar schatting zo’n € 29 miljoen per jaar bespaard. De geschatte besparing is berekend aan de hand van de waarde van de huidige specialité prijzen versus de waarde van het generieke medicijn. Het verschil hiertussen laat over het afgelopen jaar een besparing van € 29 miljoen zien. Het preferentiebeleid op osteoporose medicatie is succesvol door de inzet van zorgverzekeraars, artsen, apothekers en groothandelaren en de beschikbaarheid van een volwaardig goedkoper generiek alternatief.

Stille epidemie

Osteoporose is de vierde ziekte in Nederland en wordt gezien als een stille epidemie. Bij osteoporose en gerelateerde aandoeningen (waaronder Paget) worden allereerst bisfosfonaten voorgeschreven. Deze medicatie helpt om de botsterkte te stabiliseren en het fractuurrisico te verlagen. Osteoporose en Paget zijn chronische ziekten waarbij de kwaliteit van het bot achteruitgaat door te snelle botontkalking. Naar schatting hebben in Nederland zo’n 450.000 mensen osteoporose. De directe kosten van de zorg voor deze groep patiënten bedraagt meer dan € 260 miljoen per jaar (bron RIVM). Dankzij het preferentiebeleid weet de zorgverzekeraar de kosten voor deze groeiende groep patiënten betaalbaar en bereikbaar te houden.

Preferentiebeleid is succesvol

Het doel van het preferentiebeleid is om geneesmiddelenleveranciers te laten concurreren op de prijs van geneesmiddelen die niet meer gepatenteerd zijn. De leverancier met de meest gunstige aanbieding voor de zorgverzekeraar mag het medicijn gedurende een gecontracteerde periode leveren. Met dit beleid dalen de totale uitgaven voor geneesmiddelen, zonder verlies aan kwaliteit. Sinds de invoering van het preferentiebeleid in 2008 is in Nederland in totaal een kleine € 7 miljard bespaard op geneesmiddelen. Deze gelden zijn direct ten goede gekomen aan verzekerden. Naar schatting is het preferentiebeleid goed voor een jaarlijkse besparing van tenminste € 800 miljoen, omgerekend € 40 per Nederlander per jaar.

Patentgeneesmiddelen zijn duur, onder meer omdat de kosten voor ontwikkeling en marketing worden doorberekend in de prijs van het medicijn. Nadat een geneesmiddel uit patent is en er andere – generieke (compatibele) – geneesmiddelen op de markt komen, kunnen deze voor gemiddeld 90% goedkoper worden geproduceerd en geleverd dan de oorspronkelijke prijs .

Over Generieke Leveranciers Nederland
De vereniging Generieke Leveranciers Nederland (GLN) bestaat uit zes leveranciers van generieke geneesmiddelen. GLN-leden bieden generieke geneesmiddelen aan voor een eerlijke prijs, bijvoorbeeld in de aanbestedingen van zorgverzekeraars. Op deze manier zorgen de GLN-leden ervoor dat de kosten, voor een groot deel van de geneesmiddelen, in Nederland beheersbaar en betaalbaar blijven.

Onderzoek Berenschot vooringenomen

Preferentiebeleid geen invloed op medicijntekorten

Utrecht – 7 maart 2018 – Vandaag publiceert adviesbureau Berenschot het rapport ‘Effecten van het preferentiebeleid op beschikbaarheid van geneesmiddelen’. Het adviesbureau stelt dat geneesmiddelentekorten relatief vaak voorkomen bij preferent aangewezen geneesmiddelen. Het rapport is opgesteld in opdracht van BOGIN, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en KNMP. Met het invoeren van het preferentiebeleid zijn de prijzen van merkloze geneesmiddelen met zo’n 85% gedaald. Deze jaarlijkse besparing van zo’n € 800 miljoen kwam vóór de invoering van het preferentiebeleid ten goede aan genoemde partijen. De vooringenomen onderzoeksopzet kan daarom nimmer een realistisch beeld van het werkelijk effect van het preferentiebeleid geven. De vereniging van Generieke Leveranciers Nederland (GLN) trekt aan de bel.

Geneesmiddelentekort is van alle tijd

“De geneesmiddelentekorten waaraan BOGIN, VIG en KNMP refereren komen voor bij alle soorten geneesmiddelen, zowel merk- als generieke geneesmiddelen. Die tekorten waren er trouwens ook vóór de invoering van het preferentiebeleid,” aldus Jan Broeren, voorzitter van de GLN. “Saillant detail daarbij is dat Farmanco  – de KNMP website voor alle geneesmiddelentekorten – andere cijfers laat zien dan waar in het rapport van Berenschot aan wordt gerefereerd. Van alle ruim 600 meldingen die bij Farmanco staat geregistreerd, zijn er ruim 300 uit de handel genomen of vervangen, en gaat het bij de overgebleven ruim 300 meldingen over slechts 19 preferente geneesmiddelen. Als we naar de tekorten van de afgelopen jaren kijken, zien we ook nog eens dat het aantal tekorten van preferente geneesmiddelen met 1/3 is afgenomen terwijl de tekorten bij de andere categorieën geneesmiddelen, en dat zijn er meer dan 280,  onverminderd hoog blijven.”

Het preferentiebeleid

Sinds de invoering van het preferentiebeleid in 2008 is er zo’n 6,7 miljard bespaard op geneesmiddelen. Het preferentiebeleid van zorgverzekeraars is daarmee zeer succesvol gebleken. Naar schatting is het preferentiebeleid goed voor een jaarlijkse besparing van tenminste 800 miljoen, omgerekend € 50 per Nederlander per jaar. Bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en sterkte bepaalt de zorgverzekeraar welke variant wordt vergoed. Dit is het preferentiebeleid. Doel van het preferentiebeleid is de geneesmiddelenleveranciers te laten concurreren op de prijs van geneesmiddelen die niet meer gepatenteerd zijn. Zo dalen de totale uitgaven voor geneesmiddelen. Patentgeneesmiddelen zijn duur omdat de kosten voor ontwikkeling worden doorberekend in het medicijn. Nadat een geneesmiddel uit patent is en er andere – generieke – geneesmiddelen op de markt komen kunnen deze in veel voorkomende gevallen voor gemiddeld 10% van de oorspronkelijke prijs worden geproduceerd en geleverd. Echter, tot de invoering van het preferentiebeleid in 2008 berekende de apotheker deze korting op de kosten van het generieke geneesmiddel niet door aan de zorgverzekeraar. De apotheker maakte zodoende extreem hoge winstmarges op de levering van generieke medicijnen.

Voorspelbare afname

Broeren: “Het preferentiebeleid maakt de afname van een product voorspelbaar omdat er voor twee of drie jaar een leveringsafspraak wordt gemaakt en er niet steeds van leverancier gewisseld wordt. Vóór de invoering van het beleid hanteerden apothekers hun eigen inkoopbeleid. Dat inkoopbeleid was er bij veel apothekers op gericht zoveel mogelijk korting te genereren voor de apotheker zelf. Er werd toen ook regelmatig van medicijn gewisseld ook als er geen tekorten aan de orde waren en medicijntekorten zijn er altijd geweest. Medicijntekorten en medicijnwissels werden toen nooit tot probleem gemaakt.”

Koppelverkoop tenietgedaan

Met het preferentiebeleid hebben de Zorgverzekeraars voor bepaalde geneesmiddelen de inkooppositie van de apothekers grotendeels overgenomen. Daar waar de apothekers eerst zelf bepaalden waar ze de medicijnen inkochten, bepalen de verzekeraars nu welke generieke geneesmiddelen ze vergoeden. De pakketafspraken tussen apothekers, groothandels en enkele grote geneesmiddelenconcerns worden hiermee voor een belangrijk deel doorbroken. Dit soort brede leveringsafspraken behelsden nagenoeg totaalleveringen (80% van het apothekersaanbod), waardoor kleinere spelers uit de markt werden geduwd. Die kleinere leveranciers zijn juist nodig om concurrentie te behouden en ervoor te zorgen dat ook de patiënt profiteert van lagere prijzen.

Hulpstoffen
De werkzame stof in een generiek geneesmiddel is gelijk aan die van het merkgeneesmiddel. Hierdoor heeft de patiënt in de regel geen last wanneer er een medicijnwissel plaatsvindt. Naast de werkzame stof bevatten geneesmiddelen ook hulpstoffen. Deze stoffen veroorzaken zeer zelden een bijwerking. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand bijvoorbeeld allergisch is voor een bepaalde hulpstof.” Dit kan echter ook voorkomen bij een merkgeneesmiddel. Een preferent geneesmiddel heeft exact dezelfde werkende bestanddelen als het oorspronkelijke geneesmiddel.”

Fair playing-field
GLN streeft naar een zogenaamd fair playing-field, waarbij alle spelers het spel volgens dezelfde regels spelen. Broeren: “Niet alleen zorgen we hierdoor voor eerlijke concurrentie, waar de patiënt het meeste baat bij heeft, ook spelen we zo geld vrij dat elders in de zorg beter besteed kan worden.”

Over Generieke Leveranciers Nederland
De vereniging Generieke Leveranciers Nederland (GLN) bestaat uit zes leveranciers van generieke geneesmiddelen. GLN-leden bieden generieke geneesmiddelen aan voor een eerlijke prijs bijvoorbeeld in de aanbestedingen van zorgverzekeraars. Op deze manier zorgen de GLN-leden ervoor dat de kosten, voor een groot deel van de geneesmiddelen, in Nederland beheersbaar en betaalbaar blijven.

Jaarlijkse besparing € 130 miljoen door vrijkomen patenten

Verlopen patenten maken besparing op medicatie tegen cholesterol, HIV en Hart- en Vaatziekten mogelijk door preferentiebeleid

Utrecht – 28 december 2017 – Eind 2017 loopt het patentrecht af van acht medicijnen voor cholesterol, HIV en Hart- en vaatziekten. In Nederland maken zo’n 300.000 patiënten gebruik van deze medicijnen. Met het verlopen van de patenten wordt de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van generieke medicijnen, waarmee een kostenbesparing van gemiddeld 90% gerealiseerd wordt. Met de invoering van het preferentiebeleid in 2008 kan het komende jaar een extra besparing gerealiseerd worden van zo’n € 130  miljoen. Het preferentiebeleid op deze medicatie is succesvol door de inzet van zorgverzekeraars, artsen, apothekers en groothandelaren en de beschikbaarheid van een volwaardig goedkoper generiek alternatief.

Prijs hooggehouden door merkfabrikant

“Het preferentiebeleid maakt het mogelijk dat er – bij het verlopen van een patent – een volwaardig alternatief op de markt kan worden gebracht, door een of meer andere leveranciers,”, vertelt Jan Broeren, voorzitter van de Vereniging Generieke Leveranciers Nederland (GLN). “Zonder deze zogenoemde generieke medicijnen blijven we afhankelijk van de dure merkmedicijnen die, ondanks het aflopen van het patent, door merkfabrikanten anders onverminderd hoog geprijsd blijven. De concurrentie van andere fabrikanten, met een generiek geneesmiddel, is daarom essentieel om de prijs van medicijnen significant te verlagen. Doordat de registratie-eisen van medicijnen in de loop der jaren strenger en nauwkeuriger zijn geworden, is de gelijkwaardigheid van het alternatief 100% te waarborgen. Ook in de zorgsector geldt dat marktwerking zorgt voor lagere prijzen. Door deze concurrentiewerking dragen we bij aan het betaalbaar houden van de zorgkosten “.

Preferentiebeleid is succesvol

Bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en sterkte mogen de leveranciers aanbiedingen doen aan een zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar selecteert de gunstigste aanbieding, die wordt vergoed. Dit is het preferentiebeleid. Het doel van het preferentiebeleid is om geneesmiddelenleveranciers te laten concurreren op de prijs van geneesmiddelen die niet meer gepatenteerd zijn. Zo dalen de totale uitgaven voor geneesmiddelen, zonder verlies aan kwaliteit. Sinds de invoering van het preferentiebeleid in 2008 is in Nederland zo’n 6,7 miljard bespaard op geneesmiddelen. Dit bedrag loopt maandelijks op met 60 miljoen en neemt met het vrijkomen van deze acht patenten nog meer toe. De gerealiseerde besparing komt ten goede aan de verzekerden en draagt bij aan de betaalbaarheid van nieuwe medicijnen. De jaarlijkse besparing van tenminste € 800 miljoen zorgt voor een premiebesparing van € 55 per Nederlander per jaar.

Over Generieke Leveranciers Nederland
De vereniging Generieke Leveranciers Nederland (GLN) bestaat uit zes leveranciers van generieke geneesmiddelen. GLN-leden bieden generieke geneesmiddelen aan voor een eerlijke prijs bijvoorbeeld in de aanbestedingen van zorgverzekeraars. Op deze manier zorgen de GLN-leden ervoor dat de kosten, voor een groot deel van de geneesmiddelen, in Nederland beheersbaar en betaalbaar blijven.

Verzekeraars kunnen medicijnprijs omlaag brengen

Het preferentiebeleid van zorgverzekeraars werkt. De prijzen van medicijnen daalden sinds de invoering er van met meer dan 90 procent. De marge die werd behaald op de verkoop van generieke middelen (octrooivrij) verdween eerst nog in de zakken van apothekers en groothandels maar levert nu een enorme besparing op voor de patiënt.

Dat stelt Julius van Dam, ziekenhuisapotheker n.p. en adviseur zorgfinanciering en farmacie, in Trouw. Om een verdere besparing te bewerkstelligen wil hij dat ziekenhuizen, zoals voor 2012 het geval was, verplicht worden om hun inkoopprijzen weer zichtbaar te maken voor de verzekeraar zodat zij het verschil tussen inkoop en declaratieprijs niet als winst in eigen zak kunnen steken.

Lees het hele opiniestuk op de website van Trouw.

Geneesmiddelentekorten en het preferentiebeleid van zorgverzekeraars: De feiten

Het afgelopen jaar is er in de media veel aandacht geschonken aan het feit dat door artsen voorgeschreven geneesmiddelen soms niet door apothekers aan de patiënt afgeleverd konden worden. Vaak werd gesuggereerd dat het preferentiebeleid van zorgverzekeraars aan dit probleem ten grondslag lag. De feiten zijn echter anders.

Onderzoek

Als representatieve bron voor onderzoek naar tekorten heeft GLN de website van Farmanco gebruikt. Deze website wordt beheerd door de KNMP. Wanneer apothekers een bepaald geneesmiddel niet kunnen verkrijgen, kunnen zij dit melden bij Farmanco. Farmanco doet dan aanvullend onderzoek en plaatst de melding alsmede het resultaat van hun onderzoek op de Farmanco-website.

Waarnemingen

Peildatum van het GLN- onderzoek was 8 december 2016. Daarbij zijn de volgende feiten vastgesteld:

 • Op die datum vermeldde de Farmanco-website 341 verschillende geneesmiddelen (werkzame stof en sterkte)
 • 77 geneesmiddelen zijn door de fabrikant of leverancier uit de handel genomen maar die vielen niet onder het preferentiebeleid van enige zorgverzekeraar
 • 69 middelen betreffen merkgeneesmiddelen die niet onder het preferentiebeleid van enige zorgverzekeraar vallen.
 • 150 geneesmiddelen betreffen generieke geneesmiddelen en grondstoffen die niet onder het preferentiebeleid van enige zorgverzekeraar vallen
 • 45 geneesmiddelen betreffen generieke geneesmiddelen die wel onder het preferentiebeleid van enige zorgverzekeraar vallen, maar in 22 gevallen was het aangewezen preferente middel wel beschikbaar.
 • Voor de 23 preferente geneesmiddelen die niet beschikbaar waren, was er slechts in 2 gevallen geen vergelijkbaar product als vervanging beschikbaar (zelfde werkzame stof en sterkte)

Conclusies

 • Tekorten worden niet specifiek veroorzaakt door het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars
 • Tekorten komen voor bij alle soorten geneesmiddelen: zowel merkgeneesmiddelen als generieke geneesmiddelen
 • Preferente geneesmiddelen vormen slechts een klein deel (23 van de 341 = 6%) van de meldingen op de peildatum van de Farmanco website, hiervoor waren in 21 gevallen vergelijkbare generieke geneesmiddelen beschikbaar
 • Voor de niet beschikbare merkgeneesmiddelen was nooit een gelijk vervangend product beschikbaar.